ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เยาวชนคนเก่ง คนดี ศรีอาชีวศึกษ...

ตลอดปีการศึกษา 2561 มีนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี ได้รับรางวัลจากหน่วยงานและสถาบันต... [อ่าน : 568 ครั้ง]